Centrum informací bylo přestěhováno!

Na stránku, kterou hledáte, budete automaticky přesměrováni během několika sekund. Pokud ne, klikněte zde.
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

O co se jedná?

Jedná se o Dodatek k servisní smlouvě k našemu software, který mění formu uzavírání budoucích dodatků. Budoucí dodatky k servisní smlouvě Vám budou odesílány na odsouhlasené e-mailové adresy ve formátu PDF s připojeným elektronickým podpisem, nikoliv v písemné podobě poštou.

Cílem návrhu dodatku je zjednodušení administrativy, které nám doba i legislativa umožňují.

Stojí to něco? Ušetřím?

Dodatek je zdarma stejně jako případné následující dodatky uzavírané při změně programů, modulů či cen. Naopak v případě Vašeho potencionálního požadavku na vystavení dodatku v papírové formě účtujeme vzhledem k náročnějším procesům manipulační poplatek ve výši 500,- Kč bez DPH.

Kde mohu souhlasit s dodatkem a jak to funguje?

Souhlas s Dodatkem provedete elektronicky prostřednictvím webové aplikace. Součástí této aplikace je celý návrh Dodatku včetně Vašich vyplněných údajů. Vy doplníte dodatek o aktuální e-mailovou adresu/y a oprávněnou osobu/y a provedete jeho potvrzení přímo ve webové aplikaci. Následně Vám na danou e-mailovou adresu/y přijde platný podepsaný Dodatek.

Jak se dostanu do webové aplikace pro potvrzení Dodatku?

Každému našemu zákazníkovi se servisní smlouvou k software jsme zaslali individuální e-mail s proklikem do webové aplikace s Dodatkem. Pokud tento e-mail nemáte, napište si o něj zasláním zprávy na adresu elektronizace@inisoft.cz.

Musím Dodatek podepisovat a zasílat poštou či e-mailem?

Ne. Fyzický podpis tohoto Dodatku není třeba stejně tak jeho zasílání do INISOFTu.

V případě, že požadujete uzavření Dodatku "papírově" s připojením podpisu oprávněné osoby (ne prostřednictvím souhlasu provedeného ve webové aplikaci), zašleme Vám tento dodatek ve formátu PDF na adresu, kterou nám sdělíte. Dodatek si vyměníme s podpisy e-mailem ve formátu PDF a nebo písemně poštou.

Mění Dodatek mou smlouvu i v jiných částech (cena, obsah podpory apod)?

Dodatek nemění žádná jiná ustanovení servisní smlouvy.

Z jakého právního podkladu Dodatek vychází? Proč nepožadujete kvalifikovaný elektronický certifikát?

Podpis Dodatku ve webovém prostředí je realizován tzv. prostým elektronickým podpisem.

Vycházíme z toho, že elektronické právní jednání provedené dle stejných zásad jako klasické právní jednání v listinné podobě a provedené v souladu s požadavky právních předpisů obstojí při jakémkoli zkoumání či dokazování jeho platnosti a účinnosti. Dokazování díky elektronickým údajům spojeným či souvisejícím s elektronickým právním jednáním (elektronickým dokumentem) umožňuje ještě lepší unesení důkazního břemene (unesení tvrzení o existenci jednání/dokumentu). 

Jak vyplývá z § 561 odst. 1 občanského zákoníku, pro platnost jednání učiněného v písemné formě je vyžadován podpis jednajícího. Takovýto podpis nicméně může být nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé (např. razítko s připraveným podpisem osoby). Věta třetí uvedeného paragrafu odkazuje na právní předpis, který upravuje způsob podepisování elektronických písemností při právním jednání elektronickými prostředky. V rámci českého právního řádu se jedná o zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce („ZSDVET“), který je adaptačním právním předpisem k unijnímu nařízení eIDAS. ZSVDET v soukromoprávní sféře přiznává účinky vlastnoručního podpisu všem typům elektronických podpisů, tedy i prostému elektronickému podpisu dle čl. 3 odst. 10 eIDAS (data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena a která podepisující osoba používá k podepsání). V této souvislosti je potřeba odkázat také na § 562 občanského zákoníku, dle jehož prvního odstavce je při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby písemná forma takovéhoto jednání zachována, a ani takové jednání nevyžaduje podpis jednající osoby.

V návaznosti na výše uvedené je zjevné, že i prostý elektronický podpis je dostatečný k platnosti příslušného právního jednání. Tuto cestu jsme zvolili v návaznosti na to, že jakákoliv vyšší (než prostá) forma elektronického podpisu není většinou našich zákazníků prakticky vůbec užívána. Zaručený či kvalifikovaný elektronický podpis mají z naší zkušenosti pouze zástupci větších obchodních společností.

Dle našeho právního výkladu má každý náš zákazník jako adresát e-mailu odpovědnost za svou sféru vlivu, tedy za svou e-mailovou schránku. Jak vyplývá z výše uvedeného, možnost „zfalšování“ je nepochybně možná i v případě „papírového právního jednání“. Z pohledu zabezpečení, resp. informační ochrany je dodatek nastaven zcela standardně na podepisování prostým elektronickým podpisem a tato úroveň je pro platné a účinné právní jednání dostatečná. Hyperlinkový odkaz v e-mailu Vám zaslaný, jsme samozřejmě zaslali jen osobě/osobám, které svou komunikací prostřednictvím e-mailové schránky v minulosti platně a účinně zastupovali Vaši společnost.